Партньори

Сдружение “ЛИДЕР” – Благоевград

Основна сфера на работа: Подсилване на демократичните практики и ефективното прилагане на човешките права чрез представяне на метода за съвместно участие за развитие на групи в неравностойно положение.

За контакти: www.liderblg.org


Сдружение “Вселена” – Бургас

Основна сфера на работа: Развитие и усъвършенстване на личността. Разгръщане на човешкият потенциал и способности за пълноценна  реализация в живота.

За контакти:


Училищно Настоятелство “Найден Геров” – Бургас

Основна сфера на работа: Подпомагане образователно-възпитателния процес; развитие на интересите, потребностите и насърчаване инициативността на младите хора

За контакти: www.ou-ngerovbs.com


СНЦ “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина” – Карлово

Основна сфера на работа:  работа с младежи от различен социален и етнически статус,  стимулирайки младежката активност и доброволчество;  насърчавайки междукултурния диалог, толерантността и разбирателството, подпомагайки партньорството между младежи от различни организации и населени места при решаване на конкретни граждански, социални и екологични проблеми.

За контакти: www.mgird.youthbg.net


Фондация “Дом в България – Карлово

Основна сфера на работа: Реализиране на програми и проекти, набиране на средства и извършване на благотворителна и обществено полезна дейност свързана с развитието и утвърждаването на духовните ценности, националното самосъзнание на гражданското общество, здравеопазването, науката и културата с цел подпомагане на хора от малцинствени и рискови групи, чрез изграждане на обслужваща база и предоставяне на социални, медицински и юридически и др услуги.за постигане на подобряване на условията на живот в страната.

За контакти: dom_BULGARIA@mail.bg


Сдружение “Таланти” – Хасково

Основна сфера на работа: Развитие на вокалните, театралните, танцовите, приложните, изобразителни и други творчески умения у децата и младите хора. Предоставяне на условия за творчески изяви на деца и младежи; откриване развитие, подпомагане и обучение на талантливи деца и младежи; опазване и обогатяване на Културно – историческото наследство на Хасково за съхраняване на традициите, обичаите и традиционните изкуства.

За контакти: talanti.ngobg.info


Фондация “Х&Д Джендър перспективи” – Хасково

Основна сфера на работа: Защита на основните права на човека, консултиране и подкрепа на пострадали от домашно насилие. Фондацията прави обучения на ученици от средни и начални училища в Хасково и Димитровград

За контакти: Фондация “Х & Д Джендър перспективи”


Сдружение “АЛДОРА” – Шумен

Основна сфера на работа: Утвърждаване и популяризиране на доброволчеството, като една от ценностите на гражданското общество

За контакти: aldora_shumen[at]abv.bg


Сдружение “Български Червен кръст” – Областен съвет Шумен

Основна сфера на работа: Българският Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко движение и се ръководи от неговите основни принципи: неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Посредством програми за обучение и дейности в полза на обществото допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля здравето и живота и осигурява уважение към човешката личност.

За контакти: shumenredcross.blogspot.com