За проекта

През месец февруари 2014 г. Фондация”С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи” стартира проект “Младежки действия за граждански права (чрез познание срещу нетолерантността)”, който ще продължи до юли 2015 г.

Целта  е  да се повиши информираността за правата на гражданите (включително правата на европейските граждани) и да ограничи расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото чрез:

•             Образование и обучение;

•             Изграждане на капацитет;

•             Предоставяне на информация и повишаване на осведомеността.

Проектът ще овласти активните млади хора с умения да мобилизират обществена подкрепа сред връстниците си и останалите за своите каузи и с необходимите специфични знания и иновативни обучителни инструменти как да въздействат върху нетолерантни нагласи.

Желаната промяна в резултат на проекта е утвърждаването на нова концепция за правене на кампании, която да включва на равни начала представители на малцинството и мнозинството и която да не се изчерпва с разпространение на информационни материали, а да съдържа в себе си и фасилитирани обучителни процеси. Желаната промяна включва още наличието на критична маса от неправителствени организации с младежка насоченост, които да споделят тази концепция и да имат знанията и уменията да я прилагат на практика. В резултат на това приложение, на последно място, желаната промяна е изострена чувствителност сред младите хора относно правата на човека и ограничени форми на нетолерантност.

Сред основните очаквани резултати на проекта са: изградени компетенции сред неправителствени организации по основни концепции, свързани с правата на човека; изградени компетенции сред неправителствени организации за използването на кампанийни методи, които осигуряват интензивен процес на междукултурно учене; включени младежи доброволци от различни етнически групи в процеса на планиране на кампаниите за ограничаване на расизма, ксенофобията и нетърпимостта; повишена активността на младежки неправителствени организации в ограничаването на расизма, ксенофобията и нетърпимостта; широко участие на млади доброволци от различни етнически групи в кампании за ограничаването на расизма, ксенофобията и нетърпимостта; повишена осведомеността на широката общественост по въпросите за правата на човека  и различни форми на нетолерантност.

Партньори по проекта са младежки неправителствени организации и неправителствени организации, работещи с млади хора, от градовете Бургас, Благоевград, Карлово, Шумен и Хасково,които желаят да развиват дейности за борба с расистки и ксенофобски нагласи и поведение.